Welkom bij Aksent vzw

Bienvenu.e chez Aksent vzw

OVER AKSENT

Aksent is een erkend sociaal democratische onderneming die als doel heeft een positieve maatschappelijke impact te hebben.

We creëren kansen voor specifieke kwetsbare doelgroepen om hun maatschappelijke en sociale betrokkenheid te verhogen.


We organiseren buurtgerichte en ondersteunende initiatieven opdat ouderen en hulpbehoevenden zo lang mogelijk en op een kwaliteitsvolle manier in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.


Kortgeschoolde, langdurig werkzoekenden kunnen bij ons terecht voor werkervaring, opleiding en begeleiding naar een reguliere tewerkstelling.

Met oog op diversiteit en inclusiviteit, willen we de sociale cohesie versterken en zorgzame buurten uitbouwen in Schaarbeek en Evere.

En mettant la diversité et l'inclusion au centre de nos actions, nous voulons renforcer la cohésion sociale et construire des quartiers accueillants à Schaerbeek et Evere.

SUR AKSENT

Aksent est une entreprise sociale démocratique reconnue  qui vise à avoir un impact social positif.

Nous créons des opportunités pour des groupes socialement vulnérabilisés afin de renforcer participation en engangement social.


Nous organisons des initiatives de proximité et de soutien afin que les personnes âgées et les personnes socialement vulnérabilisées puissent continuer de vivre dans leur environnement familier le plus longtemps possible et de manière qualitative.


Les personnes peu qualifiées et les chômeurs de longue durée peuvent venir chez Aksent pour acquérir une expérience professionnelle, une formation et un accompagnement vers un emploi régulier.

Onze missie                        Notre mission

 ONDERSTEUNEN

SOUTENIR

De noden en behoeften van de doelgroepen staan centraal

VERBINDEN

We willen het sociaal netwerk van onze doelgroepen uitbreiden en versterken

We leggen de focus op zelfontplooiing en de persoonlijke ontwikkeling van elke persoon

EMPOWEREN

EMPOWERMENT

Nous mettons l'accent sur l'épanouissement personnel et le développement de chaque individu

Nous voulons étendre et renforcer le réseau social de nos groupes cibles

Les besoins et nécessités des groupes cibles sont au centre de nos actions

RELIER

Naast de dagelijkse werking is Aksent vzw ook betrokken in tal van sociale projecten in de wijk. We werken hiervoor samen met andere organisaties uit de buurt. Met deze projecten wil Aksent vzw een kwaliteitsvolle en solidaire leefomgeving creëren.

En plus de l'opération quotidienne, Aksent asbl est également impliquée dans de nombreux projets sociaux dans le quartier. Nous collaborons avec d'autres organisations de la région. Avec ces projets, Aksent asbl souhaite créer un environnement de vie de qualité et de soutien.

logo Schaarbeek
actiris_logo_2_NL_cmyk
Vlaanderen_verbeelding werkt
vgc_logo_n_horizontaal_zwart_300ppi
Régions-regios NL blanc
vdab-p162fh
trace_logo_kleur_0

Wil je Aksent vzw en haar doelgroep financieel ondersteunen om om onze missie te realiseren?  

 Neem zeker contact op om de mogelijkheden te bespreken.


Voulez-vous soutenir financièrement Aksent asbl et son groupe cible pour réaliser notre mission?

Assurez-vous de nous contacter pour discuter des possibilités.


     Jouw steun helpt! Votre soutien aide! 


Winkel vanaf nu bij je favoriete webshop en steun ons zonder zelf extra uit te geven!


Achetez dans vos magasins préférées en ligne et soutenez-nous sans payez un centime de plus! 


         www.trooper.be/aksentvzw